Szkolenie:

"Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

 

Program:

 

1. Aktualizacja EGiB w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

2. Ogólne zasady kompletowania operatu technicznego oraz dokumentacji służącej do aktualizacji EGiB.

3. Aktualizacja EGiB na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK.

3.1. Sporządzenie mapy do celów projektowych.

3.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

3.3. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

3.4. Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

3.5. Sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości.

3.6. Sporządzenie innej mapy do celów prawnych.

3.7. Sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów.

3.8. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości.

3.9. Wykonanie innych czynności niż wymienione powyżej lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych.

4. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.