Szkolenie:
"Aktualne przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:

1. Prawo geodezyjne i kartograficzne - wybrane zagadnienia.
2. Zasady wykonywania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. Zakres treści i zasady aktualizacji mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT i EGiB.
4. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
5. Zasady wykonywania prac i sporządzania dokumentacji geodezyjnej:
- mapa do celów projektowych, 
- tyczenie obiektów budowlanych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.