Szkolenie:

"Analiza materiałów zasobu, zasady zawiadamiania stron, czynności geodety uprawnionego oraz rola zainteresowanych podmiotów przy sporządzaniu protokołów dokumentujących położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

 

Program szkolenia:

1. Analiza materiałów zasobu.
1.1. Ogólne zasady dokonywania analizy materiałów zasobu i oceny ich przydatności do wykorzystania oraz dokumentowania wyników tej analizy w operacie technicznym.
1.2. Aktualność, kompletność i dokładność materiałów zasobu.

2. Rozgraniczenie nieruchomości.
2.1. Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalania przebiegu granic.
2.1.1. Dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości.
2.1.2. Dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
2.2. Analiza informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pozyskanych z innych źródeł.
2.3. Zasady doręczania wezwań do stawienia się na gruncie.
2.4. Zasady przeprowadzania rozprawy granicznej.
2.4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości w zależności od wyników analizy materiałów zasobu oraz rola stron przy ustaleniu przebiegu granic nieruchomości.
2.4.2. Zasady sporządzania protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym
2.4.3. Zasady sporządzania ugody granicznej.

3. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych.
3.1. Zasady doręczania zawiadomień o czynnościach na gruncie.
3.2. Wznowienie znaków granicznych a wyznaczenie punktów granicznych – podobieństwa i różnice. Co oznacza pojęcie wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.
3.3. Zasady sporządzania protokołu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych oraz rola stron.

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
4.1. Zasady doręczania zawiadomień o czynnościach na gruncie oraz zamieszczania informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego.
4.2. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w zależności od wyników analizy materiałów zasobu oraz rola zainteresowanych podmiotów.
4.3. Zasady sporządzania protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz ze szkicem granicznym.

5. Podział nieruchomości.
5.1. Zasady przyjęcia granic nieruchomości do podziału – kiedy wymagane jest zawiadomienie stron (zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości i w zależności od wyników analizy materiałów zasobu).
5.2. Zasady doręczania zawiadomień o czynnościach na gruncie.
5.3. Zasady sporządzania protokołu przyjęcia granic nieruchomości do podziału – w przypadku zawiadomienia stron oraz bez zawiadomień.
5.4. Zasady zawiadamiania oraz sporządzania protokołu wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.

6. Odpowiedzi na pytania.