Szkolenie:
"Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:

1. Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych, kompletowania dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacji
1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
1.2. Zgłoszenie uzupełniające
1.3. Analiza materiałów PZGiK
1.4. Wywiad terenowy i pomiary geodezyjne
1.5. Opracowanie wyników pomiarów
1.6. Operat techniczny – spis zawartości
1.7. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych
1.8. Weryfikacja zbiorów danych – protokół
1.9. Przyjęcie materiałów do PZGiK / udostępnianie / uwierzytelnianie - klauzule
1.10. Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK – decyzja starosty
1.11. Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK
1.12. Skarga na decyzję WINGiK do WSA
1.13. Przykłady wyroków sądowych

2. Stan prawny nieruchomości a stan władania, dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.

3. Rodzaje prac geodezyjnych, procedury, rodzaje dokumentów tworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych (m. in.: protokoły i mapy) oraz rodzaje dokumentów (administracyjnych i sądowych) zatwierdzających przebieg linii granicznych w poszczególnych pracach geodezyjnych.

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
4.2. Operat techniczny
4.3. Harmonogram prac geodezyjnych
4.4. Przykłady

5. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym
5.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości
5.2. Dokumentacja techniczna
5.3. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
5.4. Harmonogram prac geodezyjnych
5.5. Przykład rozgraniczenia uwłaszczonego gospodarstwa rolnego

6. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym – różnice w stosunku do postępowania administracyjnego, przykłady

7. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym
7.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału
7.2. Dokumentacja podziału nieruchomości
7.3. Harmonogram prac geodezyjnych
7.4. Przykłady

8. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym
8.1. Specyfika podziałów nieruchomości w trybie sądowym
8.2. Przykład podziału nieruchomości związanego z zasiedzeniem części nieruchomości

9. Szczególne tryby podziałów nieruchomości
9.1. Podstawy prawne i właściwe organy
9.2. Przykłady

10. Treści map, wykazów, rejestrów i protokołów tworzonych na potrzeby poszczególnych prac geodezyjnych do celów prawnych; mapy do zasiedzenia; mapy do ustalenia zasięgu służebności gruntowych.

11. Podział nieruchomości rolnej
11.1. Specyfika podziałów nieruchomości rolnych i leśnych
11.2. Przykład podziału nieruchomości rolnej

12. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
12.1. Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
12.2. Czynność materialno – techniczna
12.3. Postępowanie administracyjne
12.4. Przykład aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem mapy sytuacyjnej sporządzonej przez mierniczego przysięgłego

13. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych
13.1 Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych
13.2. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych
13.3. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych
13.4 Przykłady

14. Odpowiedzi na pytania i dyskusja.