Szkolenie:
"Harmonogramy oraz zasady sporządzania dokumentacji technicznej w praktyce dotyczącej typowych prac geodezyjnych. Weryfikacja operatów technicznych."

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych, kompletowania dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacji
1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
1.2. Uzgodnienie listy materiałów
1.3. Ustalenie wysokości opłaty i wydanie licencji
1.4. Zgłoszenie uzupełniające
1.5. Analiza materiałów PZGiK
1.6. Wywiad terenowy i pomiary geodezyjne
1.7. Opracowanie wyników pomiarów
1.8. Operat techniczny – spis zawartości
1.9. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych
1.10. Weryfikacja zbiorów danych – protokół
1.11. Przyjęcie materiałów do PZGiK / udostępnianie / uwierzytelnianie - klauzule
1.12. Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK – decyzja starosty
1.13. Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK
1.14. Skarga na decyzję WINGiK do WSA
1.15. Przykład wyroku WSA
2. Omówienie poszczególnych czynności – harmonogramów oraz dokumentacji sporządzonej w trakcie wykonywania prac geodezyjnych
2.1. Mapa do celów projektowych do projektu budynku mieszkalnego
2.2. Tyczenie budynku mieszkalnego
2.3. Inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego
2.4. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym
2.4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości
2.4.2. Dokumentacja techniczna
2.4.3. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
2.4.4. Szczegółowy harmonogram prac geodezyjnych
2.4.5. Przykład rozgraniczenia uwłaszczonego gospodarstwa rolnego
2.5. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
2.5.1. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
2.5.2. Operat techniczny
2.5.3. Szczegółowy harmonogram prac geodezyjnych
2.5.4. Przykład ustalenia przebiegu granic nieruchomości
2.6. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym
2.6.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału
2.6.2. Dokumentacja podziału nieruchomości
2.6.3. Szczegółowy harmonogram prac geodezyjnych
2.7. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym
2.7.1. Specyfika podziałów nieruchomości w trybie sądowym
2.7.2. Przykład podziału nieruchomości związanego z zasiedzeniem części nieruchomości
2.8. Podział nieruchomości rolnej
2.8.1. Specyfika podziałów nieruchomości rolnych i leśnych
2.8.2. Przykład podziału nieruchomości rolnej
2.9. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
2.9.1. Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
2.9.2. Czynność materialno – techniczna
2.9.3. Postępowanie administracyjne
2.9.4. Przykład aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem mapy sytuacyjnej sporządzonej przez mierniczego przysięgłego
2.10. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych
2.10.1. Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych
2.10.2. Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych w bazie roboczej
2.10.3. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych
2.10.4. Przykłady
3. Dyskusja.