Szkolenie:

"1.Interpretacyjne i praktyczne problemy sporządzania opracowań geodezyjnych w świetle istotnych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, nowych standardów technicznych oraz Prawa budowlanego.
2.Wybrane zagadnienia związane z wydzielaniem dróg publicznych i wewnętrznych w podziałach nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych."

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

 

Program:

 

1. Zgłaszanie prac geodezyjnych, obszar zgłoszenia i kto o tym decyduje.
2. Udostępnianie danych osobowych w kontekście zgłaszania prac geodezyjnych.
3. Skład operatu technicznego i sprawozdania technicznego, podpisy w operacie technicznym.
4. Weryfikacja wyników prac geodezyjnych. Pozytywny i negatywny protokół weryfikacji – co może organ, a co wykonawca.
5. Klauzulowanie / oświadczenie – na mapach do celów projektowych (MDCP), inwentaryzacyjnych i mapach do celów prawnych.
6. Granice nieruchomości - określające zasięg prawa własności oraz pozostałe granice wykazane w ewidencji gruntów i budynków.
7. Granice nieruchomości przy podziałach nieruchomości – granice zewnętrzne przyjmowane do podziału oraz granice wydzielane w wyniku podziału.
8. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych po zmianie przepisów prawa.
9. Granice działek ewidencyjnych na MDCP – procedury i zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
10. Aktualność MDCP. Aktualność map na naradach koordynacyjnych.
11. Mapy do celów prawnych, ich zawartość, w tym również zawartość mapy z projektem podziału nieruchomości.
12. Zasady wykonywania podziałów nieruchomości na terenach zurbanizowanych, rolnych oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego, w tym na terenach zamkniętych. Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych w podziałach nieruchomości, stosowanie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawartość decyzji zatwierdzającej podział.
13. Aktualizacja EGiB po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zmianie rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
14. Zasady wykazywania budynków w ewidencji gruntów i budynków.