Szkolenie:
"Operat techniczny, wykonawstwo i weryfikacja wyników prac geodezyjnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnym orzecznictwem sądowym"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

 

Program:

• weryfikacja wyników prac geodezyjnych,
• zawartość operatu technicznego i treść dokumentacji – obligatoryjna i fakultatywna,
• czynności wykonawcy i kierownika prac geodezyjnych: zgłoszenie pracy geodezyjnej, analiza materiałów zasobu, wywiad terenowy, pomiary sytuacyjno – wysokościowe, sporządzanie protokołów dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i granic nieruchomości, opracowanie wyników pomiarów, zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działek ewidencyjnych, kompletowanie dokumentacji i przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• sporządzenie mapy do celów projektowych,
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
• wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
• sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości – w postępowaniu administracyjnym oraz mapy nieruchomości rolnej lub leśnej,
• sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
• sporządzenie innej mapy do celów prawnych,
• sporządzenie projektu scalenia gruntów,
• sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
• wykonanie innych czynności w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych PZGiK.