Szkolenie:
"Procedury i dokumentacja geodezyjna związana z określaniem przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych i regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.
2. Rozgraniczenia nieruchomości.
3. Podziały nieruchomości.
4. Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych.
5. Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
6. Odszukiwanie, pomiary i wznawianie znaków granicznych Lasów Państwowych.
7. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.
8. Rozbieżności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości a stanem władania.
9. Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.