Szkolenie:

"Procedury i dokumentacja w pracach geodezyjnych – zgłaszanie prac, analiza materiałów źródłowych, standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, kompletowanie, weryfikacja i przyjmowanie materiałów do zasobu - aktualne przepisy prawa, praktyka i orzecznictwo sądowe"

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program szkolenia:

1. Kto może być wykonawcą, a kto kierownikiem prac geodezyjnych. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji.
2. Zasady zgłaszania prac geodezyjnych. Zgłoszenia uzupełniające. Obowiązki starosty. Terminy. Prawa przysługujące geodetom i obowiązki właścicieli nieruchomości.
3. Analiza materiałów zasobu pod względem dokładności, aktualności i kompletności. Analiza materiałów z innych źródeł. Zasady przedstawiania wyników analizy w operacie technicznym. Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych. Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości i dokumentacja określająca położenie punktów i przebieg linii granicznych. Spójność przestrzeni technologiczno – prawnej granic nieruchomości.
4. Wywiad terenowy i porównanie mapy z terenem – obowiązkowo czy fakultatywnie.
5. Standardy techniczne wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych. Bazy danych: BDOT500, GESUT, BDSOG, EGiB. Grupy i dokładności pomiarów szczegółów terenowych. Państwowy system odniesień przestrzennych. Osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa. Wyniki pomiaru kontrolnego GNSS a transformacja współrzędnych.
6. Wybrane zagadnienia i przykłady związane wykonywaniem prac geodezyjnych: mapa do celów projektowych, tyczenie obiektów budowlanych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
7. Technologia odtwarzania pierwotnego położenia punktów i przebiegu linii granicznych. Kiedy modyfikujemy współrzędne punktów granicznych i jakie czynności niezbędne - kiedy modyfikacja na podstawie materiałów zasobu, a kiedy możliwość lub konieczność wykonania dodatkowych czynności terenowych i jakich. Zasady postępowania w przypadku zniszczenia osnowy pierwotnej – odtworzenie osnowy na podstawie: szkiców topograficznych / ponownego wyrównania osnowy / transformacji współrzędnych.
8. Operat techniczny. Skład i treść dokumentacji. Zasady modyfikacji pola powierzchni działki ewidencyjnej. Szkice i wykazy punktów szczegółów terenowych. Dokumentacja osnowy pomiarowej. Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Sprawozdanie techniczne.
9. Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych oraz przyjęcie materiałów do zasobu. Rodzaje klauzul. Negatywny protokół weryfikacji i jego konsekwencje: ustosunkowanie się wykonawcy prac geodezyjnych / uwzględnienie stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych / decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia materiałów do PZGiK. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia materiałów do PZGiK. Starosta / WINGiK / WSA.
10. Odpowiedzi na przesłane pytania