Szkolenie:
"Warsztaty zarządzania pasem drogowym"

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
1. Przebieg linii rozgraniczających pas drogowy na obszarach nieobjętych/objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Sposób aktualizowania mapy zasadniczej o treść związaną z geodezyjnymi opracowaniami linii rozgraniczających pas drogowy.
3. Interpretacja danych zawartych w systemie ewidencji gruntów, budynków i lokali ISEG 2000.
4. Granice działek ewidencyjnych będących we władaniu – trwałym zarządzie zarządcy drogi, które dodatkowo sklasyfikowano w ewidencji gruntów jako użytki drogowe, a przebieg linii rozgraniczających pasy drogowe.