Szkolenie:
"Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych. Praktyczne aspekty stosowania prawa."

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:
I. Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK.
1. Charakterystyka powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Charakter prawny weryfikacji i przyjmowania dokumentów do PZGiK:
a. czynności materialno-techniczne,
b. postępowanie administracyjne.
3. Podmioty: starosta vs. wykonawca prac geodezyjnych
4. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (WINGiK) – jego rola jako organu wyższego stopnia.
5. Zakończenie prac geodezyjnych.
6. Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych.
7. Rodzaje operatów technicznych.
8. Protokół weryfikacji materiałów geodezyjnych.
9. Wyniki weryfikacji.
10. Podstawy przyjmowania materiałów do PZGiK.
11. Poświadczenie przyjęcia materiałów do PZGiK.
12. Negatywny wynik weryfikacji:
a. ustosunkowanie się wykonawcy prac geodezyjnych,
b. uwzględnienie stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych,
c. decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia materiałów do PZGiK.
13. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia materiałów do PZGiK.
14. Zakończenie postępowania administracyjnego.
15. Skarga albo sprzeciw od decyzji WINGiK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
II. Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych.
1. Zasady i standardy ogólne wykonywania pomiarów.
2. Osnowy pomiarowe.
3. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe:
a. Pomiary „klasyczne” i satelitarne.
b. Pomiary kartometryczne.
4. Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych.
5. Robocza baza danych.
6. Operat techniczny – ogólne zasady kompletowania
7. Standardy techniczne i operat techniczny z prac geodezyjnych (w tym pomiarów) dotyczących:
7.1. Bazy danych EGiB, GESUT, BDSOG lub BDOT500,
7.2. Dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych dotycząca granic nieruchomości lub działek ewidencyjnych, praw do nieruchomości, w szczególności z wykonania:
7.2.1. Wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych
7.2.2. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
7.2.3. Rozgraniczenia nieruchomości
7.2.4. Mapy do celów prawnych, w tym: Mapy z projektem podziału nieruchomości, Mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, Mapy do zasiedzenia, Mapy do ustalenia służebności gruntowych
7.3. Opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa, w tym:
7.3.1. Mapy do celów projektowych
7.3.2. Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu
7.3.3. Inwentaryzacji obiektów budowlanych
III. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.