Szkolenie:

"Wybrane aspekty wykonywania pomiarów, sporządzania i kompletowania dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresów 1 i 2 uprawnień zawodowych"

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

 

Program:

 


1. Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych i kompletowania dokumentacji oraz weryfikacji zbiorów danych

1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
1.2. Analiza materiałów źródłowych
1.3. Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych
1.4. Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne
1.5. Opracowanie wyników pomiarów
1.6. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych
1.7. Operat techniczny
1.8. Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych
1.9. Przyjęcie materiałów do PZGiK / klauzule
1.10. Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK
1.11. Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK
1.12. Skarga na decyzję WINGiK do WSA

2. Omówienie przebiegu prac oraz zasad tworzenia wymaganej dokumentacji

2.1. Mapa do celów projektowych

2.2. Tyczenie obiektów budowlanych

2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

2.4. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym
2.4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości
2.4.2. Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
2.4.3. Harmonogram prac geodezyjnych

2.5. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym

2.6. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych
2.6.1. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych
2.6.2. Operat techniczny
2.6.4. Harmonogram prac geodezyjnych

2.76. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
2.7.4. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
2.7.5. Operat techniczny
2.7.6. Harmonogram prac geodezyjnych

2.8. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym
2.8.4. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału
2.8.5. Dokumentacja podziału nieruchomości
2.8.6. Harmonogram prac geodezyjnych

2.9. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym

2.10. Sporządzenie innej mapy lub dokumentacji do celów prawnych

2.11. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej

2.12. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
2.12.1. Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
2.12.2. Czynność materialno – techniczna
2.12.3. Postępowanie administracyjne

3. Dyskusja.