Szkolenie:

"Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowych rozporządzeń wykonawczych"

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Łuczyński

www.robertluczynski.com

  

Program szkolenia:
1. Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych i kompletowania dokumentacji oraz weryfikacji zbiorów danych:
1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
1.2. Analiza materiałów źródłowych.
1.3. Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.
1.4. Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne.
1.5. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
1.6. Opracowanie wyników pomiarów.
1.7. Operat techniczny.
1.8. Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych.
1.9. Przyjęcie materiałów do PZGiK / klauzule.
1.10. Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK.
2. Omówienie przebiegu prac oraz zasad tworzenia wymaganej dokumentacji:
2.1. Mapa do celów projektowych.
2.2. Tyczenie obiektów budowlanych.
2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
2.4. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
2.4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
2.4.2. Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
2.4.3. Harmonogram prac geodezyjnych.
2.5. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym.
2.6. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
2.6.1. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
2.6.2. Operat techniczny.
2.6.3. Harmonogram prac geodezyjnych.
2.7. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
2.7.1. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2.7.2. Operat techniczny.
2.7.3. Harmonogram prac geodezyjnych.
2.8. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
2.8.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
2.8.2. Dokumentacja podziału nieruchomości.
2.8.3. Harmonogram prac geodezyjnych.
2.9. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym.
2.10. Sporządzenie innej mapy lub dokumentacji do celów prawnych.
2.11. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.
2.12. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
2.12.1. Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
2.12.2. Czynność materialno – techniczna.
2.12.3. Postępowanie administracyjne.
3. Odpowiedzi na przesłane pytania.